маман

 • 141ақпаратшы — зат. Ақпарат беруші, ақпарат жинаушы маман. Жазу өнерінің шебері, қабырғалы қаламгер, алымды а қ п а р а т ш ы, майталман макетші Жарылқап Бейсенбайұлының шығармашылығында бас сарашылығының шоқтығы биік тұрады (Б. Омарұлы, 11 қаламұш, 53) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 142анестезиолог — зат. мед. Ота жасалынатын адамға наркоз беретін маман. Олардың үнсіз күтіп тұрғандарын анық сезінген а н е с т е з и о л о г те жылы жүзбен басын изеп, ұлықсат берді (С.Ғаббасов, Қандауыр, 92) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 143әкелт — әкел етістігінен жасалған өзгелік етіс. Ертең қолыңа бес әйел ә к е л т і п беремін, соларды күніне екі сағаттан үйретіп, үш айдың ішінде маман қып шығарасың, ұқтың ба? (Ә.Әбішев, Тас түлек., 205). Баяғы заман болса, жеңгетайына асылдан көйлек… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 144бедеші — зат. Беде егуші, беде өсіру маманы. Қыста өткен агротехникалық оқуға қатысушыларға маман огрономмен бірге тәжірибелі б е д е ш і Ү. Есжанов, т.б. жолдастар сабақ берді (Индер, 07.05.1970, 3) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 145безенші — зат. жаңа. Бір нәрсені безендіретін маман. Жаңа атаулар мен қолданыстар: алаугер (факельщик), бәссауда (аукцион) б е з е н ш і (дизайнер) т.б. орыс тіліндегі сөздерге балама ретінде қолданылып жүр (Ана тілі, 07.02.2013, 4) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 146бонитер — зат. в ет. Малды сорттаушы маман. Кейде осеменатор, кейде б о н и т е р болып, өз қолымен жұмыс істеп үйретуден де тайынбайды (Октябрь өрендері, 129) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 147дінтанушы — зат. Дін тарихын, оның қыр сырын зерттеуші маман. Ол Жүсіпбектің жақын туысы, ақын, д і н т а н у ш ы Шәдітөре Жаһангерұлының жақын шәкірттерінің бірі еді (А. Жұмашев, Қалдаяқ ұста., 4) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 148емлеші — зат. Сөздердің дұрыс жазылуымен айналысушы маман. Олай болса жаңа е м л е ш і л е р д і ң емле жобасының бұрынғыдан басқалығы қай жерінде? (Алаш., 19) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 149жемтемір — зат. Жер өлшеуші маман (орысша «землемер» сөзінің қазақша айтылуы). Ауыл адамдары: Бұл кім болды екен?! – деп анталап тұр. – Ж е м т е м і р болмаса (З. Ақышев, Жаяу., 42) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 150жер — Же р ауд а р ы л у ш ы . Ж е р аударылған адам. Сізден Жылқайдаров Рысқұлды ж е р а у д а р ы л у ш ы арестанттар тобына жатқызып, оның түр түсі жөнінде мәліметтер алуыңызды сұрайды (Ш. Мұртазаев, Қызыл жебе, 207). Жер бесік. ф и л о с. Адамның… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 151жершенегіш — зат. Жер бетін өлшеуші, қартаға түсіруші маман; топограф. Бұған дейін ауылдарына келіп кетіп жүретін ж е р ш е н е г і ш т е р д е н (топографтардан) әртүрлі суреттер салуды үйренген (Ж. Бейсенбаев, Жасын тағдыр., 54) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 152инетерапевт — зат. мед. Инемен емдейтін терапевт дәрігер. Жоғарыдағы жылы пікірлерді оқи отырып, и н е т е р а п е в т А.Таировтың шын мәнінде шебер маман екеніне көзіңіз жетеді (Қаз. әдеб., 25. 10. 1974, 4) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 153кәстелші — зат. кәс. Жер (көмір) қазудың әдіс тәсілдерін, сырын білетін маман адам (костыльщик). Мен алғашқыда жер қазушы болып істедім де, кешікпей ақ к ә с т е л ш і болдым (А. Сейдімбеков, Серпер, 73). Ол кездегі ұғым бойынша к ә с т е л ш і дегенің… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 154киносыншы — зат. Түсірілген киноларға баға беретін кәсіби маман. Кеңестік кино жайында к и н о с ы н ш ы д а н артық білмесе, кем білмейді (Б. Омарұлы, 11 ші қаламұш, 211). Жуырда мен Москвада өткен к и н о с ы н ш ы л а р д ы ң Бүкілодақтық семинарына… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 155мәттақым — қ. мәттақам. Бізге ана тілінен сабақ берген мұғалімдер ішінде тіл тазалығына, дұрыс сөйлеуге, мәндімағыналы сөйлетуге аса м ә т т а қ ы м, ұқыпты маман Ләбиба Ғұсманова осы күні пенсияда (М.Әлімбаев, Көңіл күнд., 22). Бұл қара бастығының… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 156метранпаж — зат. т и п о г р. Терілген мәтіннің верскасын жасаушы, оны ретке келтіруші маман. Ең бірінші кезекшілікке барған күні м е т р а н п а ж әйелдің талап еткен «клишесінің» орнына бұрышта сүйеулі тұрған таяқты алып барып, әбден масқарам шыққан ды… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 157моторист — зат. Мотордың тілін білетін маман, мотор жүргізуші. – Шырағым, ат көлік аман жеттің бе? – деді Байғоныс, бұрынғыдай емес, м о т о р и с к е деген көңілі өзгеше елжіреп (Ә.Асқаров, Өр Алтай., 131) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 158моторқұмар — сын. Моторлы машиналарды жақсы көретін, техниканы ұнататын. Кіл маман м о т о р қ ұ м а р балаларың Жонында дархан егіп дала дәнін, Жаңалық жұлдызынан жаңылмайды, Жеңістің жылда алады орамалын (М.Әлімбаев, Көңіл күні, 114) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 159сазгер — зат. муз. Ән шығарушы маман; композитор. – Сіз әнші ғана емес, с а з г е р де болдыңыз ғой (Айқын, 14. 05. 2009) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 160спандияр — сын. жерг. Шебер, маман. Брага ашытуға Агаша әбден с п а н ди я р болып алған (С.Жүнісов, Жапанда, 79) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі